Bloggen, Nacka Forum Bibliotek
Wagner, Verdi, Britten – sekeljubilerande operakompositörer!

Spöken, medier och astrala resor av Per-Anders Östling (Institutet för språk och folkminnen i Uppsala)

Spöken2Tron på det övernaturliga har funnits i alla tider oberoende av ”vetenskapens och det rationella tänkandets” framsteg. Overkliga upplevelser i halvvaket tillstånd, syn- och hörselvillor i dunkelt ljus och rena hallucinationer tyds ofta efter folktrons mallar.

Etnologen Per-Anders Östling gjorde i början av 2000-talet en mycket omfattande undersökning av folktron av idag. Med hjälp av upprop i veckotidningar, egna intervjuer, deltagande i alternativa gruppers aktiviteter och genomgång av program om övernaturliga upplevelser, t.ex. TV-programmet ”Det okända”, visar han att mycket är sig likt, om än med vissa förändringar.

Han anser att den gamla rädslan för hämnande andar som går igen – flera av de spökupplevelser som återberättas kan göra den modigaste mörkrädd - och eviga straff efter döden, har ersatts av föreställningar om att de döda som visar sig i själva verket vill oss väl och att vi alla återföds till högre medvetandenivåer – något som var främmande för äldre tiders människor. Här har New age–rörelsens lugnande, softade, syn på tillvaron och individens förkovran alltså slagit igenom rejält.

 Tron på människors supranormala förmågor är fortfarande stark. Många anser exempelvis att fjärrskådande och telepati existerar. I fråga om magiska riter, som att fördriva sjukdomar genom läsande av trollformler, tycker sig Per-Anders Östling se en avgörande skillnad. Medan man förr trodde att ritualer hade automatisk effekt, anser man idag ofta att allt hänger på utövarens personliga inlevelse. Dessutom har våra gamla naturväsen, skogsrået, trollen, gårdstomtarna, överlag berövats sina sammansatta karaktärer – flera av dem troddes både kunna hjälpa eller stjälpa människor beroende på hur man agerade - och reducerats till likriktade representanter för naturens besjälning.

Det är mycket fascinerande att ta del av vittnesmålen från folk i gemen och från författarens observationer från olika begivenheter, såsom seanser, borddans och trumresor till ”andra världar” med nyschamaner. Per-Anders Östling har en mycket avslappnad syn på sitt ämne. Han konstaterar att de andar som manifesterar sig som gengångare eller via mediala människor har förbluffande lite att meddela oss. Utövare av nyhedendom, nyschamanism, satanism och annan nyandlighet verkar, enligt hans studier, snarare betrakta sina aktiviteter som personliga mentala upptäcktsfärder än dyrkan av utommänskliga väsen. Oftast handlar det om yngre människor som utformar egna ceremonier inspirerade av fantasyböcker och populära verk i ämnet. Något samband mellan forntidens dyrkan av de gamla asarna och dagens nyhedniska riter existerar t.ex. inte.

Dessa slutsatser kan nog stämma för svenska förhållanden, men knappast för alla andra länder i västvärlden. I amerikanska TV-program om hemsökta hus t.ex. beskrivs spökena ofta som djävulska, destruktiva väsen omöjliga att fördriva; de kan t.o.m. fortsätta förfölja en familj som flytt till annat boende. Vi minns också Charles Manson – sektens mord 1969 på skådespelerskan Sharon Tate. Men boken ger som helhet en unik, vederhäftig, nationell överblick över ett stort spännande ämne. Läs den gärna!

finns boken inne?

Jan Gustafson

Comments